۵ ویژگی شخصیتی کارآفرینان موفق

Posted on Posted in کارآفرینی, مقالات

entrepreneur

ویژگی اول: داشتن اعتماد و اطمینان

هر کارآفرین باید به طور طبیعی سرشار از اطمینان و اعتماد باشد.

کارآفرینان باید بدانند که ریسک کردن باعث پیشرقت و ترقی آنها می شود بنابراین اعتقاد به خودشان و دیگر افراد یک امر ضروری می باشد.

به عنوان یک کارآفرین شما باید افرادی را استخدام کنید که به خوبی کار ها را مدیریت و پشتیبانی کنند.

و اینکه تو به عنوان کارآفرین چه نقشی رو در تیم برای خودت انتخاب کنی بسیار بسیار مهم است.

 

ویژگی دوم: داشتن اشتیاق

ویژگی شخصیتی دیگری که در کارگاه ها و ورک شاپ ها قابل آموزش نیست ویژگی اشتیاق داشتن است ولی خوبی این ویژگی در این موضوع است که همه افراد این ظرفیت را در خود به صورت ذاتی دارند و می توانند آن را توسعه دهند.

ولی واقعا اشتیاق چیست؟

یک منبع انرژی باورنکردنی است که یکی ازقویترین احساسات وادارکننده کارآفرینان به سمت جلو و پیشرفت می باشد.

 

ویژگی سوم: داشتن هوش و غریزه یک جنگجو

مانند یک قهرمان بوکس،یک کارآفرین موفق می داند که برنده کسی است که مشت های بیشترسریعی را داشته باشد. هم در رینگ بوکس و هم در کسب وکار،بهترین مبارزان،نقاط قوت وضعف رقیبان راشناسایی می کنند،و سپس با استفاده از این دانش به دست آمده استراتژی توسعه خود را برای ضربه زدن به آنها استفاده می کنند.

هنگامیکه همه چیز خوب یپیش می رود و کارآفرین که فکر میکند مبارزه تمام است و او برنده است ممکن است کاملا ورق برگردد و بازنده شود.حتی اگر در حال شکست و ضربه خوردن هستید داشتن صبر و شکیبایی در مبارزه بسیار مهم است.

 

ویژگی چهارم: داشتن چشم انداز

کارآفرینان باید در عین اینکه حواسشان بسیار به سرمایه گذاری است باید نگاهی به چشم انداز کار خود داشته باشد.

کارآفرینان موفق ، همیشه به فکرآینده هستند و برای آینده برنامه ریزی می کنند. “برنامه ریزی برای آینده” مانند یک وظیفه دلهره آور به نظرمی رسد ولی یک امر ضروری برای ادامه کسب و کار می باشد.

 

ویژگی پنجم: داشتن رگ سرکش

چیزی که شما تجسم کنید تحقق خواهدیافت.

به وضوح پیدا است که کارآفرینان می توانند واقعیتهای خودرا ایجادکنند. بنابراین شما به عنوان یک کارآفرین نمی توانید یک دنباله رو باشید.

شما نمی توانید همیشه وضع موجود را حفظ کنید. شما باید محدودیت ها را شکسته و از دایره راحتی خود خارج شوید.

پاسخ دهید